เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

ความเป็นมา

นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรก เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ ประเทศไทย ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทรงใช้อำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยผ่านทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาล ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้บัญญัติให้มี

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา โดยสมาชิกประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายสาขาอาชีพ จำนวน ๒๕๐ คน โดยมีบทบาทอำนาจหน้าที่ในด้านการพิจารณากฎหมาย ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การให้ความเห็นชอบในกรณีสำคัญ ๆ เห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่ง การถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งและหน้าที่อื่น ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ จึงนับได้ว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นองค์กรที่มีความสำคัญระดับชาติ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และทัศนคติที่ดีแก่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป ได้เข้าใจอย่างถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตย เตรียมความพร้อมและปูพื้นฐาน ความรู้ความเข้าใจในการปฏิรูปและร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส่งเสริมให้ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและกิจกรรมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงเห็นควรจัดให้มีโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ขึ้น

วัตถุประสงค์