เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

เอกสารต่างๆ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
        รายละเอียดโครงการครูต้นแบบประชาธิปไตย 
        ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา และภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 
        **NEW** ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา และภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปีงบยประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 
        **NEW** ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ผลการตัดสินโครงการ/กิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา และภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 
        การจัดกิจกรรมเรียนรู้และการแข่งขัน เชิงสร้างสรรค์ (Hackathon) “Senate HackaFilm 2022” 
        **NEW** ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ผลการตัดสินโครงการ/กิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
        รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง ณ จังหวัดชัยนาท 
        สถิติการจัดโครงการเสริมสร้าง 46 - ปัจจุบัน 
        รายละเอียดการจัดกิจกรรมเรียนรู้และการแข่งขันเชิงสร้างสรรค์ (Hackathon) “Senate HackaFilm 2022” 
        **NEW** ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา และภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
        ***NEW*** ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
        **NEW** ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดคลิบวิดีโอเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฯ 
        สรุปผลการด าเนินงาน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูต้นแบบประชาธิปไตยวุฒิสภา 
        รายงานผลการดำเนินงานสภาจำลองสัญจร ปี 2566 
        **NEW** ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
        **NEW** ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดคลิบวิดีโอเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฯ 
        รายละเอียดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566 
        สรุปผลการดำเนินงานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
        สรุปผลการจัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น ณ จังหวัดชลบุรี ปี 2566 
        รายละเอียดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา สู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
        ***NEW*** ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา และภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
        สรุปการจัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้น านักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ประจ าปี ๒๕๖๕