เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

ย้อนกลับไปหน้ากระดานสนทนา
ชื่อกระทู้ กมธ.วิสามัญร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมฯ เดินหน้าพิจารณาเพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชื่อผู้โพส admin5
อ่าน 1264 ครั้ง
ตอบ 0 ครั้ง
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) เดินหน้าพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖ อาคารรัฐสภา ๒ ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ครั้งที่ ๖ โดยมี นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ เป็นประธานในการประชุม และมีการพิจารณาในวาระที่น่าสนใจ อาทิ การขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
(เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ครั้งที่ ๒ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมเหตุผลประกอบร่างกฎหมายให้มีความครอบคลุมเรื่องเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลด้วยประกอบกัน

ที่ประชุมเห็นว่าร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องและความเชื่อมโยงกับร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. …. ในด้านการจัดโครงสร้างภายในของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จะปรับเปลี่ยนเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งคาดว่าจะมีการนำเสนอสู่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ ดังนั้น จึงได้มีมติให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก ๓๐ วัน โดยเห็นว่าความเกี่ยวข้องและความเชื่อมโยงกันระหว่างร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) กับร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. …. จำเป็นต้องมีการพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างดี พร้อมกับมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จัดทำหนังสือชี้แจง นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เพื่อรับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เกี่ยวกับกรณีโอนศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ไปสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ตามที่พลเรือเอก เกาะหลัก เจริญรุกข์ ประธานคณะอนุกรรมการข้อมูลการเตือนภัยแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ส่งหนังสือกรณีโอนศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติไปสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

นอกเหนือจากนั้น มติที่ประชุมฯ เห็นชอบให้เลื่อนการประชุมจนกว่าจะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการเสนอร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. …. เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการแล้ว ภายหลังจากนั้นจึงจะนัดประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาคำแปรญัตติโดยเชิญสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้เสนอคำแปรญัตติเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงประกอบคำแปรญัตติในโอกาสต่อไป

ที่มารูปภาพประกอบ http://www.chula.ac.th/calendar/index.php/calendar/view/140-20140617?refer_date=1402968600

แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ วันที่โพส 22 มิถุนายน 2558  เวลา 11:49:38 น.   
หน้า

แสดงความเห็น : *
ชื่อผู้ตอบ : *
แนบไฟล์ภาพ :
 
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code