เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

ย้อนกลับไปหน้ากระดานสนทนา
ชื่อกระทู้ สรุปเหตุผลการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ. ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. ครั้งที่ ๓๖ /๒๕๕๘
ชื่อผู้โพส admin5
อ่าน 1259 ครั้ง
ตอบ 0 ครั้ง
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยสำนักกฎหมาย มีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และร่างพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ใช้เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับประกอบการพิจารณาและลงมติในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ แห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น ในการนี้ สำนักกฎหมายได้จัดทำเหตุผลในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช …. และร่างพระราชบัญญัติที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่องด่วนที่ ๒ จำนวน ๑ ฉบับตามระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ /๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ดังนี้

๑. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ….
เหตุผลในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ….โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อกำหนดวิธีการจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติอื่นให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

๒. ร่างพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
เหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ โดยที่ปัจจุบันการขนส่งสินค้าผ่านแดนและการถ่ายลำในราชอาณาจักรเพื่อส่งต่อไปยังประเทศอื่นมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สมควรกำหนดมาตรการในการกำกับดูแลสินค้าที่นำผ่านให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันการใช้วิธีการนำผ่านเป็นช่องทางในการลักลอบส่งออกหรือนำเข้าสินค้า และเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในกลไกการจัดระเบียบการนำผ่านสินค้า เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของรัฐ รายละเอียดตามแนบ

แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ วันที่โพส 6 กรกฎาคม 2558  เวลา 09:56:10 น.   
หน้า

แสดงความเห็น : *
ชื่อผู้ตอบ : *
แนบไฟล์ภาพ :
 
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code