เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

ย้อนกลับไปหน้ากระดานสนทนา
ชื่อกระทู้ วิป สนช. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม วิ.อาญา เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ติดตามตัวผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราว
ชื่อผู้โพส admin5
อ่าน 1266 ครั้ง
ตอบ 0 ครั้ง
วิป สนช. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราว หลักเกณฑ์การบังคับคดีผู้ประกันและการอุทธรณ์คำสั่งศาลที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว) เห็นควรตั้ง กมธ.วิสามัญขึ้นเพื่อพิจารณา กำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน

เมื่อวันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารรัฐสภา ๒ ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๘ โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในการประชุม โดยมีวาระการพิจารณาที่น่าสนใจ ดังนี้

๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราว หลักเกณฑ์ การบังคับคดีผู้ประกันและการอุทธรณ์คำสั่งศาลที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว) โดยที่ประชุมมีมติเห็นควรแนะนำที่ประชุมสภารับหลักการแห่งพระราชบัญญัติ และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นเพื่อพิจารณา กำหนดระยะเวลาพิจารณาชั้นกรรมาธิการ ๓๐ วัน

๒. ร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๔ ฉบับ ประกอบด้วย

๒.๑ ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ….

๒.๒ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

๒.๓ ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

๒.๔ ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ….

โดยที่ประชุมมีมติรับทราบ และสำหรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒ ในร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. …. ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. …. นั้น เห็นควรให้อยู่ในดุลยพินิจของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๓. การแถลงข่าวเนื่องในโอกาสการปฏิบัติหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติครบรอบ ๑ ปี โดยที่ประชุมมีมติรับทราบกำหนดการจัดแถลงข่าวในวันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ และเห็นควรเชิญประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาหรือผู้แทนทุกคณะเข้าร่วมการแถลงข่าว

แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ วันที่โพส 10 สิงหาคม 2558  เวลา 13:42:29 น.   
หน้า

แสดงความเห็น : *
ชื่อผู้ตอบ : *
แนบไฟล์ภาพ :
 
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code