เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

ย้อนกลับไปหน้ากระดานสนทนา
ชื่อกระทู้ กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. ขับเคลื่อนแนวทางปฏิรูปการศึกษา
ชื่อผู้โพส admin5
อ่าน 1272 ครั้ง
ตอบ 0 ครั้ง
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ โดยมี นายตวง อันทะไชย เป็นประธานการประชุม มีประเด็นสำคัญ อาทิ
กมธ. เห็นชอบข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง นโยบายเชิงรุกสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อพัฒนาเยาวชนและกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์

กมธ. ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานข้อเสนอเชิงนโยบายของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา ร่วมกับ กมธ. การสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ เพื่อเสนอต่อ สนช. ซึ่งเรื่องดังกล่าว เป็นการบูรณาการสารด้านต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้รูปแบบใหม่ของการเรียน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศด้านตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพในอนาคต
กมธ. เตรียมผลักดันร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ….

กมธ. การศึกษาและการกีฬา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และเห็นสมควรสนับสนุนผลักดันให้มีกฎหมายรองรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนเพื่อให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษามีระบบการบริหารจัดการ ด้านนโยบายงบประมาณการจัดการศึกษาและการบริหารงานบุคคลอย่างเป็นเอกภาพ ทำให้พระภิกษุสามเณรที่เข้ามารับการศึกษาเป็นศาสนทายาทที่มีคุณภาพและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศอีกทั้งยังเป็นหลักประกันของพระภิกษุสามเณรที่เข้ามารับการศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาควบคู่สามัญศึกษาได้อย่างมีศักยภาพในอนาคตแจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ วันที่โพส 10 สิงหาคม 2558  เวลา 13:48:36 น.   
หน้า

แสดงความเห็น : *
ชื่อผู้ตอบ : *
แนบไฟล์ภาพ :
 
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code