เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

ย้อนกลับไปหน้ากระดานสนทนา
ชื่อกระทู้ สนช. ให้ความเห็นชอบศาสตราจารย์นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ชื่อผู้โพส admin5
อ่าน 2726 ครั้ง
ตอบ 0 ครั้ง
ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๑/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้พิจารณา เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์อื่น ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารราชการแผ่นดินอย่างแท้จริง (มาตรา ๒๐๔ (๔) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐) ทั้งนี้ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ศาสตราจารย์นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ โดยมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าร่วมประชุมจำนวน
๑๖๘ คน ได้ลงมติเห็นชอบ ๑๕๘ เสียง ไม่เห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๔ เสียง จึงเป็นอันว่าที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบให้ศาสตราจารย์นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขารัฐศาสตร์ฯ

ทั้งนี้ กระบวนการต่อไป ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะได้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป

แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ วันที่โพส 9 ตุลาคม 2558  เวลา 13:53:52 น.   
หน้า