เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

ย้อนกลับไปหน้ากระดานสนทนา
ชื่อกระทู้ สนช. รับรอง ๕ รายชื่อ“กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”
ชื่อผู้โพส admin5
อ่าน 1273 ครั้ง
ตอบ 0 ครั้ง
ที่ประชุม สนช. ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวน ๕ คน ภายหลังประธาน กมธ. เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอรายงานผลการตรวจสอบประวัติฯ ต่อที่ประชุม สนช.

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา ๑ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดย พลเอก อู้ด เบื้องบน ประธานคณะกรรมาธิการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง ได้นำรายงานผลการตรวจสอบที่พิจารณาเสร็จแล้วทั้งทางลับและเปิดเผยต่อที่ประชุม

จากนั้นที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงคะแนนลับเพื่อเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งผู้ได้รับเลือกต้องได้คะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุม ภายหลังการลงคะแนนปรากฏว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวน ๕ คน จาก ๗ คน ดังนี้

๑. นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง เห็นชอบ ๘๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ๕๖ เสียง ไม่ออกเสียง ๓๑ เสียง

๒. นายบวร ยสินทร เห็นชอบ ๓๗ เสียง ไม่เห็นชอบ ๑๑๘ เสียง ไม่ออกเสียง ๒๑ เสียง

๓. นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ เห็นชอบ ๑๒๖ เสียง ไม่เห็นชอบ ๒๖ เสียง ไม่ออกเสียง ๒๔ เสียง

๔. นายวัส ติงสมิตร เห็นชอบ ๑๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๔๑ เสียง ไม่ออกเสียง ๒๕ เสียง

๕. รศ.นพ.ศุภชัย ถนอมทรัพย์ เห็นชอบ ๔๕ เสียง ไม่เห็นชอบ ๑๐๗ เสียง ไม่ออกเสียง ๒๔ เสียง

๖. นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย เห็นชอบ ๙๔ เสียง ไม่เห็นชอบ ๕๗ เสียง ไม่ออกเสียง ๒๕ เสียง

๗. นางอังคณา นีละไพจิตร เห็นชอบ ๑๓๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ๒๘ เสียง ไม่ออกเสียง ๑๗ เสียง

จากผลการลงคะแนนดังกล่าว ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบให้นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ นายวัส ติงสมิตร นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย และนางอังคณา นีละไพจิตร ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่ต่อไป

แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ วันที่โพส 24 สิงหาคม 2558  เวลา 13:32:55 น.   
หน้า

แสดงความเห็น : *
ชื่อผู้ตอบ : *
แนบไฟล์ภาพ :
 
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code