เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

ย้อนกลับไปหน้ากระดานสนทนา
ชื่อกระทู้ “วัลลภ ตังคณานุรักษ์” นั่งประธาน กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญาฯ
ชื่อผู้โพส admin5
อ่าน 1252 ครั้ง
ตอบ 0 ครั้ง
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๔๖/๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) โดยมีวาระการพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งมีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราว หลักเกณฑ์การบังคับคดีผู้ประกัน และการอุทธรณ์คำสั่งศาลที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว) พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อเป็นผู้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว

สำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นการกำหนดให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราว กำหนดบทสันนิษฐานกรณี
ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหนีหรือจะหลบหนี กำหนดมิให้เรียกประกันหรือหลักประกันเกินสมควรโดยต้องคำนึงถึงเงื่อนไขและมาตรการป้องกันที่ใช้กับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวประกอบด้วย และกำหนดให้มีการสั่งงดการบังคับตามสัญญาประกันหรือลดจำนวนเงินที่ต้องใช้ตามสัญญาประกัน รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การบังคับตามสัญญาประกันในกรณีที่ต้องมีการบังคับคดีโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี

ส่วนเหตุผลและความจำเป็นในการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อให้มีการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในการติดตามตัวผู้ถูกปล่อยชั่วคราวอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถ้ามีการทำลายอุปกรณ์ดังกล่าวหรือทำให้ใช้การไม่ได้ไม่ว่าโดยวิธีใด ถือว่าผู้ถูกปล่อยชั่วคราวนั้นหนีหรือจะหลบหนี และจะมีการเรียกหลักประกันมิให้เกินสมควร เพื่อให้ผู้ต้องหาและจำเลยมีโอกาสได้รับการปล่อยชั่วคราวมากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้มีการสั่งงดการบังคับตามสัญญาประกันหรือลดจำนวนเงินที่ต้องใช้ตามสัญญาประกัน โดยคำนึงถึงความพยายามของผู้ประกันในการติดตามผู้ที่หลบหนี รวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นว่ามากน้อยเพียงใด

อีกทั้งยังแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การบังคับตามสัญญาประกันในกรณีที่ต้องมีการบังคับคดีโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี เพื่อให้การบังคับตามสัญญาประกันมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังจากที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราว หลักเกณฑ์การบังคับคดีผู้ประกัน และการอุทธรณ์คำสั่งศาลที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว) เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวแล้ว คณะกรรมาธิการวิสามัญ ได้นัดประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารรัฐสภา ๒ โดยมีวาระการพิจารณาเลือกบุคคลทำหน้าที่ตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญ ดังนี้

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ

นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หนึ่ง

นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สอง

พลเอก อดุลยเดช อินทะพงษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พลตำรวจโท บุญเรือง ผลพานิชย์ เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ

คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี เป็นกรรมาธิการวิสามัญและที่ปรึกษา

พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ เป็นกรรมาธิการวิสามัญและที่ปรึกษา

ร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร เป็นกรรมาธิการวิสามัญและที่ปรึกษา

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญ มีมติให้นัดประชุมครั้งถัดไปในวันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ ส่วนผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะเป็นประการใด สามารถติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์วุฒิสภา

แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ วันที่โพส 20 สิงหาคม 2558  เวลา 10:32:37 น.   
หน้า

แสดงความเห็น : *
ชื่อผู้ตอบ : *
แนบไฟล์ภาพ :
 
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code