เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

ย้อนกลับไปหน้ากระดานสนทนา
ชื่อกระทู้ สนช. เตรียมสรรหา “กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”
ชื่อผู้โพส admin5
อ่าน 1289 ครั้ง
ตอบ 0 ครั้ง
ตามที่ คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีการประชุมเพื่อสรรหาและคัดเลือกผู้สมควรเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวน ๗ คน ตามมาตรา ๒๕๖ ประกอบมาตรา ๒๐๖(๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เนื่องจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ ๒ ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ๖ ปี เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ได้มีการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการสรรหาและคัดเลือก จำนวน ๗ คน เข้าสู่การพิจารณาสรรหาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยบุคคลดังกล่าว ประกอบด้วย

๑) นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง
๒) นายบวร ยสินทร
๓) นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์
๔) นายวัส ติงสมิตร
๕) รองศาสตราจารย์ศุภชัย ถนอมทรัพย์
๖) นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย
๗) นางอังคณา นีละไพจิตร

ต่อมา ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ตามมาตรา ๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทน (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง) จำนวน ๑๗ คน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ โดยกำหนดเวลาปฏิบัติงานภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติตั้งคณะกรรมาธิการ ซึ่งจะครบกำหนดในวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ นี้

ภายหลัง คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวได้มีการประชุมเป็นครั้งแรก เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ โดยที่ประชุมได้พิจารณากรอบและแนวทางในการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมฯ ตลอดจนมีหนังสือไปยังสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สื่อมวลชน ส่วนราชการ เพื่อขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังบุคคลทั่วไป หากผู้ใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ขอให้ส่งมายังคณะกรรมาธิการ รวมทั้งเปิดตู้ ปณ. ๔๕ ปณฝ. รัฐสภา กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๕ และเว็บไซต์ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ทั้งนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะต้องดำเนินการให้ความเห็นชอบให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายชื่อ (วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘) ซึ่งจะครบกำหนดในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ วันที่โพส 6 สิงหาคม 2558  เวลา 09:06:37 น.   
หน้า

แสดงความเห็น : *
ชื่อผู้ตอบ : *
แนบไฟล์ภาพ :
 
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code