เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

ย้อนกลับไปหน้ากระดานสนทนา
ชื่อกระทู้ “เหตุผลในการเสนอร่าง พ.ร.บ. การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เข้าสู่การพิจารณาของ สนช. ตามระเบียบวาระการประชุม สนช. ครั้งที่ ๕๖ /๒๕๕๘
ชื่อผู้โพส admin5
อ่าน 2725 ครั้ง
ตอบ 0 ครั้ง
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีสำนักกฎหมาย ทำหน้าที่ในการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และร่างพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติใช้เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับประกอบการพิจารณา และลงมติในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น

ในการนี้ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ สำนักกฎหมายได้จัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ ตามระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๖ /๒๕๕๘

สำหรับเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เนื่องจากพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน และมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการควบคุมการเช่าที่นาที่ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สมควรกำหนดมิให้นำพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับกับการเช่าที่ผู้เช่าเป็นนิติบุคคล ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกำหนดระยะเวลาการเช่านาและค่าเช่านาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่า ตลอดจนการกำหนดห้ามคนต่างด้าวเช่าที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม และหน้าที่ของนายอำเภอในการสำรวจนาที่ทิ้งว่างไว้โดยไม่ได้ให้เช่าเพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามแนบ

ที่มาภาพประกอบ : www.main.library.tu.ac.th

แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ วันที่โพส 28 กันยายน 2558  เวลา 09:33:46 น.   
หน้า