เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

ย้อนกลับไปหน้ากระดานสนทนา
ชื่อกระทู้ วิป สนช. พิจารณาพระราชกำหนดและร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีจะเสนอต่อ สนช.
ชื่อผู้โพส admin5 (Guest)
อ่าน 1915 ครั้ง
ตอบ 228 ครั้ง
วิป สนช. พิจารณาพระราชกำหนดที่คณะรัฐมนตรีจะเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่ออนุมัติตามมาตรา ๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ จำนวน ๓ ฉบับ และร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับการประสานงานจากคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปนช.) ว่าคณะรัฐมนตรีจะเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเรื่องด่วน จำนวน ๓ ฉบับ

เมื่อวันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารรัฐสภา ๒ ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๘ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ เป็นประธานในการประชุม โดยมีวาระการพิจารณาที่น่าสนใจ ดังนี้

๑. พระราชกำหนดที่คณะรัฐมนตรีจะเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่ออนุมัติตามมาตรา ๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ จำนวน ๓ ฉบับ คือ
๑.๑ พระราชกำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๒ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๓ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๘

ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรแนะนำที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาอนุมัติ พระราชกำหนดทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าว ตามมาตรา ๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

๒. ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับการประสานงานจากคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปนช.) ว่าคณะรัฐมนตรีจะเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเรื่องด่วน จำนวน ๓ ฉบับ คือ
๒.๑ ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
๒.๒ ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. …. (คณะรัฐมนตรี
เป็นผู้เสนอ) และ
๒.๓ ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น พ.ศ. ….
(นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้เสนอตามมาตรา ๑๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗) (คณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณาก่อนสภาจะลงมติข้อบังคับฯ ข้อ ๑๑๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘)

ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรแนะนำที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณา รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับ โดยร่างพระราชบัญญัติ ข้อ ๒.๒ และ ๒.๓ เห็นควรแนะนำที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณารับหลักการร่างฯ ทั้ง ๒ ฉบับ ไปในคราวเดียวกัน โดยให้ใช้ร่างของ
คณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา

นอกจากนั้นที่ประชุมได้มีการพิจารณาหนังสือสัญญาที่คาดว่าคณะรัฐมนตรีจะเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ จำนวน ๑ ฉบับ คือ พิธีสารฉบับที่สามแก้ไขความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า
ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ระหว่างรัฐบาลแห่งกลุ่มประเทศภาคีสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี
ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
ประกอบข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๐๖ วรรคสอง

แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ วันที่โพส 9 ตุลาคม 2558  เวลา 13:51:23 น.   

ความเห็นที่ 228
ชื่อผู้ตอบ LouisCam (Guest)
You actually suggested that adequately! <a href=https:/⿊nadianonlinepharmacytrust.com/>canadian cialis<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 228 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 23 มกราคม 2563 เวลา 08:51:02 น.  

ความเห็นที่ 227
ชื่อผู้ตอบ Clarkwep (Guest)
Cheers. Fantastic information!
<a href=https:/˼iaonlinebuymsn.com/>canadian pharmacy viagra brand<˺> <a href=https:/⿊nadianonlinepharmacytrust.com/>canadian pharmacy world<˺> <a href=https://viaonlinebuymsn.com/>viagra without doctor prescription<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 227 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 23 มกราคม 2563 เวลา 08:38:57 น.  

ความเห็นที่ 226
ชื่อผู้ตอบ KeithHew (Guest)
You said it perfectly..
<a href="https:/˼iaonlinebuyntx.com/">How Long Can Cialis Be Stored<˺> <a href="https://levitraoua.com/">levitra<˺> <a href="https:/˽rug-prednisone.com/">Can Prednisone Interfere With Thyroid Function<˺> <a href="https:/˺tarax-hydroxyzine.com/">Atarax And Hives<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 226 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 23 มกราคม 2563 เวลา 08:13:11 น.  

ความเห็นที่ 225
ชื่อผู้ตอบ IsmaelPic (Guest)
With thanks! Fantastic stuff. <a href="https:/˻uyflagylcheap.com/">metronidazole<˺> <a href="https:/˺tarax-hydroxyzine.com/">hydrochloride medication<˺> <a href="https://inderalrxbest.com/">propranolol hydrochloride<˺> <a href="https:/⿊nadianonlinepharmacytrust.com/">pharmacies in canada<˺> <a href="https:/˺moxicillin-amoxil.com/">Amoxicillin Clavulanate 125<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 225 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 23 มกราคม 2563 เวลา 06:23:20 น.  

ความเห็นที่ 224
ชื่อผู้ตอบ LouisCam (Guest)
Regards, I value this! <a href=https://viaonlinebuymsn.com/>viagra need prescription<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 224 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 23 มกราคม 2563 เวลา 04:26:30 น.  

ความเห็นที่ 223
ชื่อผู้ตอบ Ernestkeero (Guest)
Thanks a lot! Useful stuff! <a href="https:/˽rug-prednisone.com/">prednisone tablets<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 223 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 23 มกราคม 2563 เวลา 03:58:09 น.  

ความเห็นที่ 222
ชื่อผู้ตอบ LarryBlorb (Guest)
Very good stuff. Thanks! <a href="https:/˺moxicillin-amoxil.com/">amoxicilline<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 222 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 23 มกราคม 2563 เวลา 03:52:34 น.  

ความเห็นที่ 221
ชื่อผู้ตอบ Clarkwep (Guest)
Amazing tons of awesome info.
<a href=https:/⿊nadianpharmacyntv.com/>approved canadian online pharmacies<˺> <a href=https:/˻uymodafinilntx.com/>provigil side effects<˺> <a href=https://viaonlinebuymsn.com/>generic viagra without subscription walmart<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 221 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 23 มกราคม 2563 เวลา 02:03:31 น.  

ความเห็นที่ 220
ชื่อผู้ตอบ LouisCam (Guest)
Whoa lots of amazing data. <a href=https:/⿊nadianpharmacyntv.com/>highest rated canadian pharmacies<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 220 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 22 มกราคม 2563 เวลา 23:51:53 น.  

ความเห็นที่ 219
ชื่อผู้ตอบ Ernestkeero (Guest)
Wow loads of amazing advice. <a href="https://kamagra-cheapest.com/">kamagra kfg kamagra<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 219 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 22 มกราคม 2563 เวลา 23:24:17 น.  

หน้า  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23

แสดงความเห็น : *
ชื่อผู้ตอบ : *
แนบไฟล์ภาพ :
 
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code