เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

ย้อนกลับไปหน้ากระดานสนทนา
ชื่อกระทู้ วิป สนช. พิจารณาพระราชกำหนดและร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีจะเสนอต่อ สนช.
ชื่อผู้โพส admin5 (Guest)
อ่าน 2720 ครั้ง
ตอบ 571 ครั้ง
วิป สนช. พิจารณาพระราชกำหนดที่คณะรัฐมนตรีจะเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่ออนุมัติตามมาตรา ๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ จำนวน ๓ ฉบับ และร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับการประสานงานจากคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปนช.) ว่าคณะรัฐมนตรีจะเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเรื่องด่วน จำนวน ๓ ฉบับ

เมื่อวันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารรัฐสภา ๒ ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๘ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ เป็นประธานในการประชุม โดยมีวาระการพิจารณาที่น่าสนใจ ดังนี้

๑. พระราชกำหนดที่คณะรัฐมนตรีจะเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่ออนุมัติตามมาตรา ๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ จำนวน ๓ ฉบับ คือ
๑.๑ พระราชกำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๒ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๓ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๘

ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรแนะนำที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาอนุมัติ พระราชกำหนดทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าว ตามมาตรา ๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

๒. ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับการประสานงานจากคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปนช.) ว่าคณะรัฐมนตรีจะเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเรื่องด่วน จำนวน ๓ ฉบับ คือ
๒.๑ ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
๒.๒ ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. …. (คณะรัฐมนตรี
เป็นผู้เสนอ) และ
๒.๓ ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น พ.ศ. ….
(นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้เสนอตามมาตรา ๑๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗) (คณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณาก่อนสภาจะลงมติข้อบังคับฯ ข้อ ๑๑๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘)

ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรแนะนำที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณา รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับ โดยร่างพระราชบัญญัติ ข้อ ๒.๒ และ ๒.๓ เห็นควรแนะนำที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณารับหลักการร่างฯ ทั้ง ๒ ฉบับ ไปในคราวเดียวกัน โดยให้ใช้ร่างของ
คณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา

นอกจากนั้นที่ประชุมได้มีการพิจารณาหนังสือสัญญาที่คาดว่าคณะรัฐมนตรีจะเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ จำนวน ๑ ฉบับ คือ พิธีสารฉบับที่สามแก้ไขความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า
ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ระหว่างรัฐบาลแห่งกลุ่มประเทศภาคีสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี
ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
ประกอบข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๐๖ วรรคสอง

แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ วันที่โพส 9 ตุลาคม 2558  เวลา 13:51:23 น.   
หน้า