เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

ย้อนกลับไปหน้ากระดานสนทนา
ชื่อกระทู้ สนช. ประชุมแถลงเปิดสำนวนคดีถอดถอนอดีต ส.ส. ๒๔๘ คน ออกจากตำแหน่ง
ชื่อผู้โพส admin5
อ่าน 1272 ครั้ง
ตอบ 0 ครั้ง
เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมเพื่อดำเนินการแถลงเปิดสำนวนตามรายงานและความเห็นของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และการแถลงคัดค้านโต้แย้งคำแถลงเปิดสำนวนหรือรายงานพร้อมความเห็นของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติของ (ป.ป.ช.) ผู้ถูกกล่าวหา (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๔ วรรคหนึ่ง) พร้อมทั้งพิจารณาประเด็นซักถามตามญัตติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เสนอล่วงหน้าก่อนวันประชุม (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๔ วรรคสอง) และตั้งคณะกรรมาธิการซักถาม (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๔ วรรคสาม) ในกรณีถอดถอนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๒๔๘ คน ออกจากตำแหน่ง ตามมาตรา ๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒

สำหรับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ส่งตัวแทนจำนวน ๑๑ คน เพื่อเป็นผู้แถลงคัดค้านสำนวนคดี ป.ป.ช. นำโดย พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย ในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ทั้งนี้ หลังตัวแทนฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาทั้ง ๑๑ คน แถลงคัดค้านโต้แย้งสำนวนและรายงานความเห็นของ ป.ป.ช. แล้ว ที่ประชุมสภานิติบขัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาต่อถึงประเด็นซักถามตามญัตติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอ โดยสามารถยื่นญัตติประเด็นซักถามทั้งสองฝ่ายได้จนถึง ๒๐ กรกฎาคมนี้ และได้กำหนดวันประชุมเพื่อพิจารณาซักถามคู่กรณีในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

จากนั้นที่ประชุม ได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการซักถามขึ้นมา ๑ คณะ จำนวน ๗ คน ประกอบด้วย ๑) นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน ๒) นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ๓) คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี ๔) นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล ๕) นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ ๖) นายยุทธนา ทัพเจริญ ๗) นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการซักถาม นัดประชุมครั้งแรกในวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้อง ๓๐๔ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ ต่อไป

แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ วันที่โพส 21 กรกฎาคม 2558  เวลา 10:56:58 น.   
หน้า

แสดงความเห็น : *
ชื่อผู้ตอบ : *
แนบไฟล์ภาพ :
 
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code