เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

ย้อนกลับไปหน้ากระดานสนทนา
ชื่อกระทู้ สนช. มีมติไม่ถอดถอน ส.ส. ๒๔๘ คน ออกจากตำแหน่ง กรณี “แก้ไข รธน. ประเด็นที่มา ส.ว.”
ชื่อผู้โพส admin5
อ่าน 1290 ครั้ง
ตอบ 4 ครั้ง
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติไม่ถอดถอน ส.ส. ๒๔๘ คน ออกจากตำแหน่ง กรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญ ประเด็นที่มา ส.ว. ตามที่ ป.ป.ช. เสนอ

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาดำเนินกระบวนการถอดถอนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. จำนวน ๒๔๘ คน ออกจากตำแหน่ง ตามมาตรา ๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และลงมติ
ถอดถอนหรือไม่ถอดถอนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๒๔๘ คน ออกจากตำแหน่ง (ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๗) ในกรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ ประเด็นที่มา ส.ว. โดยมิชอบ

สำหรับกระบวนการในการลงคะแนนของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินี้ จะได้บัตรลงคะแนนโดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มตามฐานความผิด ประกอบด้วย ๑) กลุ่มอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๒๓๗ คน ที่ร่วมลงชื่อแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ และลงมติทั้ง ๓ วาระ ๒) กลุ่มอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๑ คน ให้ลงมติวาระ ๓ และ ๓) กลุ่มอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๑๐ คน ที่ไม่ร่วมลงมติวาระ ๒ ซึ่งคะแนนที่จะสามารถถอดถอนได้จะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๕ ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดในที่ประชุม ซึ่งภายหลังการลงคะแนนถอดถอนหรือไม่ถอดถอนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๒๔๘ คน
ตามการแบ่งกลุ่มตามฐานความผิด ๓ กลุ่ม ผลปรากฏว่า

- กลุ่มที่ ๑ (จำนวน ๒๓๗ คน) ผลปรากฏว่าที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติถอดถอนด้วยคะแนนเสียงไม่ถึง ๓ ใน ๕ ของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ จึงถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติไม่ถอดถอนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๒๓๗ คน ออกจากตำแหน่ง

- กลุ่มที่ ๒ (จำนวน ๑ คน) ผลปรากฏว่าที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติถอดถอนด้วยคะแนนเสียงไม่ถึง ๓ ใน ๕ ของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ จึงถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติไม่ถอดถอนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๑ คน ออกจากตำแหน่ง

- กลุ่มที่ ๓ (จำนวน ๑๐ คน) ผลปรากฏว่าที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติถอดถอนด้วยคะแนนเสียงไม่ถึง ๓ ใน ๕ ของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ จึงถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติไม่ถอดถอนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๑๐ คน ออกจากตำแหน่ง

แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ วันที่โพส 20 สิงหาคม 2558  เวลา 10:30:57 น.   

ความเห็นที่ 4
ชื่อผู้ตอบ Jessiegag (Guest)
A Biological Masterpiece, But Subject to Many Ills
The human foot is a biological masterpiece. Its strong, flexible, and functional design enables it to do its job well and without complaint—if you take care of it and don't take it for granted.
healthThe foot can be compared to a finely tuned race car, or a space shuttle, vehicles whose function dictates their design and structure. And like them, the human foot is complex, containing within its relatively small size 26 bones (the two feet contain a quarter of all the bones in the body), 33 joints, and a network of more than 100 tendons, muscles, and ligaments, to say nothing of blood vessels and nerves.
<a href=https://www.cialissansordonnancefr24.com⾬hat-cialis-internet/>https://www.cialissansordonnancefr24.com⾬hat-cialis-internet/<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 4 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 14:01:42 น.  

ความเห็นที่ 3
ชื่อผู้ตอบ Terryhow (Guest)
Writing doctoral dissertation is a prerequisite before a PhD degree conferred to you. It usually entails conducting some form of research. Dissertation writing is therefore not among the simplest form of writing you will come across. Dissertation writing process will normally begin by selecting of a topic or a concept. The topic should be on a relevant field and that which would lead to development of new knowledge in the field. While selecting a topic for dissertation writing, ensures that your topic is simple, realistic and attainable. After you have decided on a topic, you need to embark on writing a dissertation proposal. A dissertation proposal is a detailed work plan that provides specific details on how your dissertation project will be conducted. The proposal should contain; an introduction of the topic, the problem statement of your dissertation, objectives, research questions and hypothesis of your study and research methods you plan on using. A proposal in dissertation writing should also contain a literature review. A literature review is a detailed analysis of what other authors have said about your topic of study. The dissertation proposal should also include a work schedule and a budget plan for your dissertation project. After writing your proposal the next step is the collection and analysis of data. There are many approaches for collecting and analyzing data and the choice of these will dependent on the study. Then next is the actual dissertation writing. Dissertation papers should contain all those details included in the proposals. It should also encompass chapters that present the results and finding of the study. Dissertation writing should follow specific structure and style of formatting. This again will vary depending on your study type, institution or field of study. This process of dissertation writing consumes a lot of time and requires a lot of expertise and experience. These sometimes present a challenge to many students when it comes to dissertation writing. We are now providing dissertation writing services. We are offering dissertation papers for a variety of academic fields including; history, sciences, business, psychology and literature among many others. We have highly experienced writers who are also experts in dissertation writing. These dissertation writers are all PhD graduates who have years of practice in writing and have never disappointed when it comes to writing dissertation papers. Our writers will ensure that all the standards for your dissertation writing are adhered to. Though some standard requirement will vary from one dissertation papers to the other, there are some dissertation writing standard requirements that apply to all dissertation papers. One of them is the use of correct language, sentences, spelling and punctuations. Errors committed in such areas my completely alter what you intended to communicate in your dissertations. Another requirement is that your dissertation papers should be original and plagiarism free. To ensure that our papers remain 100 percent original and non-plagiarized we have instructed our writers to always start the writing process from scratch. We also scan all our papers using plagiarism checking software before we hand them over to our client. When you purchase our dissertation writing services, you receive papers that are guaranteed to satisfy your individual needs. This is because all our dissertation papers are custom written which ensures that we are able to adhere to our customers' concerns and focus in meeting their expectations. Our dissertation writing services are also available at affordable prices.
แจ้งลบความเห็นที่ 3 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 09:45:09 น.  

ความเห็นที่ 2
ชื่อผู้ตอบ LelandJesty (Guest)
301 Moved Permanently
<a href=https://www.viagrapascherfr.com/>Click here!..<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 2 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 10:31:10 น.  

ความเห็นที่ 1
ชื่อผู้ตอบ Matthewces (Guest)
The detrimental impact sleep apnea has on the lives of countless sufferers is a very serious matter. Fortunately, with a bit of knowledge and research, it is possible for just about anyone to learn effective techniques for managing the condition. Review the ideas below for some useful information about battling sleep apnea successfully.

One way to improve your sleep apnea is to shed excess weight that you are carrying. Being overweight or obese places pressure on your neck, which can compress your windpipe as you sleep. Losing just 25 pounds can make a difference in your symptoms, and losing enough weight can eliminate the disorder altogether.

If you are over weight, going on a diet can reduce your sleep apnea, or in rare cases, eliminate it completely. Maintaining a healthy weight can help you breathe easier, so losing weight and maintaining a healthy weight when you have trouble breathing is an obvious step in treating your sleep apnea.

Improve your sleep apnea by slimming down a bit. Recent research showed dramatic improvements in overweight men who shed 25 pounds over a period of one year to reduce sleep apnea symptoms. In some cases, the weight loss resulted in a cure of sleep apnea where no further treatment of the condition was necessary.

Sleep apnea can benefit from a good diet that results in your losing weight. Normally people are quite surprised to learn that unhealthy eating is a major source of their sleep apnea. It's been proven that poor diets can contribute to the severity of sleep apnea.

Don't give up on treatment for sleep apnea after one doesn't work. There are a variety of treatments for your condition, so finding the right one is sometimes a process of trial and error. The number and severity of your symptoms influence what treatment is correct one for you. Giving multiple treatments a chance ensures you find the one that works the most effectively.

Sleep apnea does not go away on its own; patients need treatment. Some treatments work better for different people. If you lose weight you will help your sleep apnea, but this is not always the cause. CPAP machines are considered non-invasive, and many people use them successfully. Others prefer surgery to relieve their sleep apnea. Choose whichever method you think will work for you so you may begin to live a happy and comfortable life.

If you use a continuous positive airway pressure, or CPAP machine to treat your sleep apnea, sleep with it every night. When you take the mask off at night, your symptoms will return. Sometimes they might disappear for one or two nights, but then return. Wearing the mask every night prevents episodes of sleep apnea from occurring.

If simple changes in your lifestyle, such as regular sleep hours and losing weight, have not eliminated your sleep apnea episodes, it is time to consult with a sleep specialist. The specific causes of your sleep apnea can be evaluated, and an individual treatment plan can be designed for you.

Life after your CPAP diagnosis may seem overwhelming at first. However, there is a lot of help to be found if you look for it. This article has shared just a few easy ideas for dealing with your sleep condition. Start applying these today, and you will feel more in control of your life in no time.

<a href=https://www.viagrasansordonnancefr.com/>viagrasansordonnancefr.com<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 1 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 25 เมษายน 2560 เวลา 06:10:55 น.  

หน้า  1

แสดงความเห็น : *
ชื่อผู้ตอบ : *
แนบไฟล์ภาพ :
 
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code