เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

ย้อนกลับไปหน้ากระดานสนทนา
ชื่อกระทู้ สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๗
ชื่อผู้โพส admin5
อ่าน 2716 ครั้ง
ตอบ 573 ครั้ง
ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เมื่อใช้บังคับมาได้ระยะหนึ่งก็มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางประการ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อรักษาไว้ซึ่งบรรยากาศแห่งความสงบเรียบร้อยและความปรองดองของคนในชาติ ซึ่งจะมีผลดีต่อการปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญดังกล่าว ทางคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงได้ประชุมปรึกษาลงมติให้เสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว แล้วลงมติเห็นชอบ จำนวน ๒๐๓ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๓ เสียง ไม่ลงคะแนน ไม่มี จึงถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ตามมาตรา ๔๖ วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ มีดังนี้

๑. แก้ไขลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภานิติิบัญญัติแห่งชาติ
๒. เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์
๓. กำหนดแนวทางการพิจารณาคำขอขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ
๔. กำหนดแนวทางการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ
๕. กำหนดกลไกแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับผลการออกเสียงประชามติ
๖. กำหนดการสิ้นสุดลงของสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
๗. กำหนดกลไกรองรับกรณีสภาปฏิรูปแห่งชาตืหรือคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง

สำหรับสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ รายละเอียดตามแนบ

แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ วันที่โพส 9 กันยายน 2558  เวลา 14:41:17 น.   
หน้า