เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

ย้อนกลับไปหน้ากระดานสนทนา
ชื่อกระทู้ วิป สนช. เสนอที่ประชุมสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง(การขายทอดตลาดห้องชุดในอาคารชุดและที่ดินจัดสรร)
ชื่อผู้โพส admin5
อ่าน 1237 ครั้ง
ตอบ 0 ครั้ง
วิป สนช. เสนอที่ประชุมพิจารณารับหลักการแห่งร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การขายทอดตลาดห้องชุดในอาคารชุดและที่ดินจัดสรร)โดยตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณากำหนดเวลาพิจารณาชั้นกรรมาธิการ ๓๐ วัน

เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ อาคารรัฐสภา ๒ ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๘ โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยมีวาระการพิจารณาเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับการประสานงานจากคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปนช.) ว่าคณะรัฐมนตรีจะเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๑ ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การขายทอดตลาดห้องชุดในอาคารชุดและที่ดินจัดสรร) ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นควรแนะนำที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณารับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณากำหนดระยะเวลาพิจารณาชั้นกรรมาธิการ ๓๐ วันกำหนดแปรญัตติ ๗ วัน

จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด (ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓) ซึ่งที่ประชุมเห็นควรเสนอที่ประชุมสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด จำนวน ๑๗ คน และกำหนดระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๓๐ วัน

แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ วันที่โพส 7 กรกฎาคม 2558  เวลา 10:44:42 น.   
หน้า

แสดงความเห็น : *
ชื่อผู้ตอบ : *
แนบไฟล์ภาพ :
 
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code