เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

ย้อนกลับไปหน้ากระดานสนทนา
ชื่อกระทู้ วิป สนช. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ที่จะเข้าสู่วาระการประชุมสภา จำนวน ๒ ฉบับ
ชื่อผู้โพส admin5
อ่าน 1258 ครั้ง
ตอบ 0 ครั้ง
วิป สนช. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ที่ได้รับการประสานงานจากคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่าคณะรัฐมนตรีเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเรื่องด่วน จำนวน ๒ ฉบับ พร้อมกำหนดวิธีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …. โดยกรรมาธิการเต็มสภา ส่วนร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. …. ให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นเพื่อพิจารณา

เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารรัฐสภา ๒ ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๘ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ เป็นประธานในการประชุม โดยมีวาระการพิจารณาที่น่าสนใจเกี่ยวกับพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับการประสานงานจากคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่าคณะรัฐมนตรีจะเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเรื่องด่วน จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้

๑. ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …. ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นควรแนะนำที่ประชุมสภารับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวและพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา

๒. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. …. ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นควรแนะนำที่ประชุมสภารับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวและตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา กำหนดระยะเวลาพิจารณาชั้นกรรมาธิการ ๓๐ วัน

นอกจากนั้น ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับการขอความอนุเคราะห์จัดส่งคำถามเกี่ยวกับประเด็นเพื่อขอให้มีการทำประชามติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งที่ประชุมเห็นควรขอความร่วมมือจากคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติทุกคณะ เสนอประเด็นคำถามเพื่อจัดให้มีการออกเสียงประชามติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะละ ๑ คำถาม พร้อมเหตุผลประกอบ ไปยังคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ

แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ วันที่โพส 24 สิงหาคม 2558  เวลา 13:26:05 น.   
หน้า

แสดงความเห็น : *
ชื่อผู้ตอบ : *
แนบไฟล์ภาพ :
 
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code