เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

ย้อนกลับไปหน้ากระดานสนทนา
ชื่อกระทู้ วิป สนช. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. และหนังสือสัญญาที่จะเข้าสู่วาระการประชุมสภา
ชื่อผู้โพส admin5
อ่าน 1272 ครั้ง
ตอบ 0 ครั้ง
วิป สนช. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ที่ได้รับการประสานงานจากคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่าคณะรัฐมนตรีเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเรื่องด่วน และหนังสือสัญญาที่คาดว่าคณะรัฐมนตรีจะเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗

เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารรัฐสภา ๒ ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๘ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ เป็นประธานในการประชุม โดยมีวาระการพิจารณาที่น่าสนใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติและหนังสือสัญญาที่จะเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภา นิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งเป็นร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับการประสานงานจากคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่าคณะรัฐมนตรีเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเรื่องด่วน โดยที่ประชุมมีมติเห็นควรแนะนำที่ประชุมสภารับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวและมอบหมายให้คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการตำรวจ เป็นผู้พิจารณา กำหนดระยะเวลาพิจารณาชั้นกรรมาธิการ ๓๐ วัน กำหนดแปรญัตติ ๕ วัน

๒. การให้การยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (Protocal Amending the Marrakesh Establishing the World Trade Organization) เพื่อผนวกความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าเข้าเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงองค์การการค้าโลก ซึ่งเป็นหนังสือสัญญาที่คาดว่าคณะรัฐมนตรีจะเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยกับพิธีสารฉบับดังกล่าวและเห็นควรกราบเรียนประธานสภาเพื่อเสนอที่ประชุมสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบและดำเนินการพิจารณาในลักษณะเช่นเดียวกับที่เคยปฏิบัติมา โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถอภิปรายซักถามได้

แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ วันที่โพส 20 สิงหาคม 2558  เวลา 10:28:46 น.   
หน้า

แสดงความเห็น : *
ชื่อผู้ตอบ : *
แนบไฟล์ภาพ :
 
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code