เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

ย้อนกลับไปหน้ากระดานสนทนา
ชื่อกระทู้ ข้อมูลข่าวสารกับ “ความโปร่งใส” ในการบริหารงานภาครัฐ
ชื่อผู้โพส admin5
อ่าน 1242 ครั้ง
ตอบ 0 ครั้ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย นับเป็นเวลากว่า ๑๗ ปีแล้ว โดยมีเจตนารมณ์สำคัญเพื่อรับรองและคุ้มครอง “สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน” โดยกำหนดให้ “สิทธิ” แก่ประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ และกำหนด “หน้าที่” ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ อันจะส่งผลให้ประชาชนได้รับรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มที่ สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้อย่างถูกต้อง รวมทั้ง มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมุ่งต่อประโยชน์สุขของประชาชนมากยิ่งขึ้น อันเป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาสังคมประชาธิปไตยให้มั่นคงต่อไป

โดย “สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน” ตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้บัญญัติรับรองและให้ความคุ้มครองไว้ดังกล่าวนั้น ประกอบด้วยสิทธิในประการที่สำคัญ ได้แก่

๑. สิทธิในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่าง ๆ

๒. สิทธิในการขอข้อมูลข่าวสาร

สำหรับข้อมูล“สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน” ตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้บัญญัติรับรองและให้ความคุ้มครองไว้ มี รายละเอียดตามแนบที่มาภาพประกอบ : www.softbizplus.com

แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ วันที่โพส 10 สิงหาคม 2558  เวลา 13:40:14 น.   
หน้า

แสดงความเห็น : *
ชื่อผู้ตอบ : *
แนบไฟล์ภาพ :
 
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code